กด Like ใหกำลังใจหน่อยนะ

เกี่ยวกับเสม็ดใจยักษ์

Social สังคมธนาคารความดี เปิดโครงการ สานต่อที่พ่อทำ

16:28น. 29 มกราคม 2560
VIEW
494

ชุมชนหนองสาหร่าย น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ในการจัดระบบการเงินชุมชน ในโครงการธนาคารความดี 1 ใน 9 เรื่อง ของโครงการ

advertising

ธนาคารความดีและสถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ ต้นแบบการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ในระบบการเงินชุมชน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนในท้องถิ่น ซึ่งถือกำเนิดได้จากปัญหาหนี้นอกระบบที่ทำให้คนในชุมชนไม่มีความสุข จากการเก็บข้อมูลจากทุกสมาชิกชุมชน ได้เป็นคำตอบคือการตั้งธนาคารของตัวเอง อันเป็นที่มาของสถาบันการเงินชุมชนในวันนี้

แนวคิดที่เรียบง่าย แต่ได้รับการพิสูจน์ สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้จริง คือ ความดีต้องกินได้...ขอเพียงแค่มี 'ความดี' ก็สามารถกู้เงินได้ เพราะถ้าได้ชื่อว่าคนดี ยังไงเขาก็ไม่โกง

ชุมชน ได้สรุป 'ธรรมนูญความดี' อันเป็นที่มาของความสุข ซึ่งคนในชุมชนนำไปปฏิบัติ ทำความดี สะสมความดี และนำมาฝากเข้าธนาคารความดี

หลักเกณฑ์ 23 ข้อและ 67 ตัวชี้วัด มาพร้อมแนวทางซึ่งทุก 3,622 สมาชิกชุมชน เห็นชอบร่วมกันคือ
- การออมเงินอย่างน้อยคนละ 3 บาทต่อวัน เพื่อให้หมดหนี้ภายใน 20 ปี
- กำไรของสถาบันฯ จะถูกจัดเป็นสวัสดิการของคนทั้งตำบล
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 0.85 บาทต่อปี ฝากประจำดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 บาทต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 9 บาทต่อปี
- การกู้เงิน มีความดี 11 ข้อ กู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน / มีความดี 15 ข้อ กู้เงิน 10,000 บาท ได้โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย / มีความดี 18 ข้อ กู้เงิน 15,000 บาทได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และ มีความดี 23 ข้อ กู้เงินได้ 20,000 บาทโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

หลักเกณฑ์การกู้เงิน คือ
- เป็นสมาชิกสถาบันฯ 1 ปี
- เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
- ออมเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท
- จดบันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือน
- ปลูกผักสวนครัวไว้กินอย่างน้อย 7 ชนิด
- ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบล
- ผ่านเกณฑ์ความดี/คนดี ของชุมชนที่กำหนด
- ผ่านการรับรองจากประชาคมหมู่บ้านและสภาผู้นำชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
- ตามลำดับ ก่อน-หลัง

ทั้งนี้เงินหมุนเวียนในสถาบันฯ แหล่งที่มาของเงิน คือ เงินออมของคนในชุมชน, เงินกู้จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตำบล และเงินกู้จากธกส.

advertising